Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Onverhardt en de opdrachtgever/koper, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk én schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Onverhardt, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor (toekomstige) medewerkers van Onverhardt.
 4. Wanneer één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment gedeeltelijk of geheel nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van kracht. Onverhardt en de opdrachtgever/koper zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
 5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de opdrachtgever/koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 6. Indien Onverhardt niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Onverhardt in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 7. Onverhardt heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen treden direct in werking nadat deze bekend zijn gemaakt of op een latere datum indien vermeld. Onverhardt dient de koper tijdig te wijzen op de wijzigingen in deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 – Offertes en aanbiedingen

 

 1. Alle offertes en aanbiedingen uitgegeven door Onverhardt, danwel mondeling, schriftelijk of digitaal, zijn vrijblijvend tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
 2. Een offerte heeft een geldigheidsduur van 30 dagen tenzij anders is aangegeven.
 3. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. Dit heeft ook betrekking op de beschikbaarheid van de werkplaats en dus de mogelijkheid om de offerte of aanbieding uit te voeren.
 4. Alle offertes / aanbiedingen zijn onder voorbehoud van eventuele prijswijzigingen door onze leveranciers. In dit geval zal Onverhardt deze eventuele prijswijzigingen in een herziene offerte / aanbiedingen uitbrengen. Mede hierdoor gelden gedane offertes / aanbiedingen niet automatisch voor de toekomst.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Onverhardt niet tot levering van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 3 – De overeenkomst & wijziging van overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte en/of aanbieding van Onverhardt door de Opdrachtgever/koper.
 2. De overeenkomst tussen Onverhardt en de Opdrachtgever/koper wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk/digitaal anders overeengekomen door beide partijen.
 3. Indien blijkt dat tijdens de uitvoering van de overeenkomst het nodig is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dient Onverhardt de Opdrachtgever/koper zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen en kunnen beide partijen in overleg gaan om samen tot aanvullende afspraken of wijzigingen in de overeenkomst te komen. Hierdoor kan het ook zijn dat het tijdstip van voltooiing wordt uitgesteld.
 4. Wanneer er een vaste prijs is overeengekomen zal Onverhardt aangeven in hoeverre de wijzigingen of aanvullingen van de overeenkomst van invloed zijn op de prijs. Hierbij zal Onverhardt pogen, voor zover mogelijk, om vooraf een prijsopgave te doen.
 5. Aanvullende afspraken of wijzigingen in de overeenkomst zijn pas geldig na schriftelijke/digitale bevestiging door Onverhardt.
 6. Na de totstandkoming van de overeenkomst heeft de opdrachtgever/koper 7 dagen de tijd deze te annuleren. Indien er echter specifieke onderdelen al besteld zijn voor dit project zullen deze afgenomen moeten worden door de opdrachtgever/koper.

Artikel 4 – Uitvoering overeenkomst

 1. Onverhardt heeft de bevoegdheid om de Overeenkomst in fases uit te voeren.
 2. Wanneer nodig heeft Onverhardt het recht om bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.
 3. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Onverhardt de bevoegdheid de uitvoering van de volgende fase op te schorten totdat de opdrachtgever/koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd.
 4. Wanneer de overeenkomst in fases wordt uitgevoegd, heeft Onverhardt het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Mits en zolang deze factuur niet wordt betaald door de opdrachtgever/koper, is Onverhardt niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.
 5. In het geval dat gegevens of instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Onverhardt de bevoegdheid om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. Mochten er extra kosten worden gemaakt vanwege vertraging, dan worden deze in rekening gebracht voor de opdrachtgever/koper.
 6. Onverhardt gaat uit van de door de opdrachtgever/koper verstrekte gegevens. Als blijkt dat deze gegevens onjuist en/of onvolledig zijn waardoor schade ontstaat, is Onverhardt hier niet aansprakelijk voor.

Artikel 5 – Levering en leveringstermijn

 1. Indien in de Overeenkomst een vermoedelijke leverdatum wordt vermeld, heeft Onverhardt het recht deze leverdatum te overschrijden. Wanneer deze leverdatum wordt overschreden zal Onverhardt de opdrachtgever/koper hiervan tijdig op de hoogte brengen.
 2. Zoals in artikel 3.3 vermeld is, kan de vermoedelijke leverdatum worden aangepast wanneer er wijzigingen in de overeenkomst worden gemaakt.
 3. Zodra alle werkzaamheden zoals opgenomen in de Overeenkomst zijn afgerond en de opdrachtgever/koper hiervan op de hoogte is gebracht heeft de opdrachtgever/koper een periode van maximaal 14 dagen om zijn/haar eigendom op te halen, tenzij anders overeengekomen. Indien deze periode wordt overschreden zal Onverhardt hiervoor stallingskosten in rekening brengen.

Artikel 6 – Ontbinding, opschorting of tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Onverhardt is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst met direct ingang te ontbinden indien:
   • De opdrachtgever/koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig op tijd nakomt.
   • Na het sluiten van de overeenkomst Onverhardt reden heeft te geloven dat door omstandigheden de opdrachtgever/koper de verplichtingen niet zal nakomen.
   • Bij vertraging door de opdrachtgever/koper Onverhardt niet meer kan voldoen aan de oorspronkelijke overeengekomen condities.
   • De opdrachtgever/koper niet, niet tijdig of niet volledig voldoet aan de betalingsverplichting zoals besproken in artikel 8.1.
   • Indien de opdrachtgever/koper komt te overlijden.
 2. Ontbinding van de overeenkomst door de opdrachtgever/koper dient per aangetekende brief of digitaal te gebeuren. Voorafgaand dient de opdrachtgever/koper Onverhardt op de hoogte te stellen van de problemen en Onverhardt een redelijke termijn te gunnen op eventuele tekortkoming te kunnen herstellen. Deze tekortkomingen dienen duidelijk te worden omschreven of met beeldmateriaal aangeleverd te worden.
 3. Wanneer de ontbinding van de overeenkomst door de opdrachtgever/koper gebeurt, is Onverhardt gerechtigd tot vergoeding van de schade. Daartoe behoren de kosten die direct en indirect zijn ontstaan.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid en overmacht

 1. Onverhardt is aansprakelijk voor direct schade die is ontstaan door Onverhardt. Onder direct schade worden verstaan:
   • Materiële schade aan de eigendommen van de opdrachtgever/koper
   • Redelijke kosten, die de opdrachtgever/koper heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade
   • Redelijke kosten, die de opdrachtgever/koper redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover opdrachtgever/koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade
   • Redelijke kosten, die de opdrachtgever/koper redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek.
 2. Onverhardt is niet aansprakelijk voor:
   • Indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Onverhardt.
   • Verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.
   • Vandalisme, vernietiging, diefstal, of verlies van goederen dan wel voertuigen van de opdrachtgever/koper.
 3. De opdrachtgever/koper dient de schade waarvoor Onverhardt aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien dagen na het ontstaan van de schade aan Onverhardt te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Onverhardt vervalt binnen één jaar nadat de opdrachtgever/koper bekend is geraakt met het schade brengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.
 4. Indien Onverhardt aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Onverhardt beperkt tot het bedrag van maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld.
 5. Wanneer Onverhardt een eventuele indicatie geeft over de hoogte van de naheffing BPM, kan Onverhardt nooit aansprakelijk gesteld worden voor het hoger uitvallen van dit bedrag, dan wel het betalen van dit bedrag.
 6. Het betreden van de werkplaats van Onverhardt door alle personen is te allen tijde op eigen risico en enkel mogelijk na toestemming van een medewerker van Onverhardt.
 7. Wanneer de opdrachtgever/koper in samenwerking met Onverhardt een (deel) project uitvoert of advies uitbrengt, is Onverhardt nimmer aansprakelijk voor eventuele gevolgschade.
 8. Wanneer de opdrachtgever/koper zelf een bus/voertuig aanlevert voor de ombouw naar camper, kan Onverhardt nooit aansprakelijk gesteld worden voor de technische maatvoering waar een camper aan moet voldoen, vastgesteld door de Belastingdienst. De opdrachtgever/koper is zelf verantwoordelijk voor het gekozen voertuig.
 9. Onverhardt is niet aansprakelijk voor diefstal van zaken welke eigendom zijn van de opdrachtgever/koper die zich in/aan of op het voertuig bevinden waar Onverhardt aan werkt. Hieronder wordt verstaan; inventaris, lading en andere eigendommen van de opdrachtgever/koper.
 10. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Onverhardt geen invloed kan uitoefenen en waardoor Onverhardt niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 11. Indien Onverhardt en/of de opdrachtgever/koper gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting, zijn zij niet gehouden tot het nakomen van verplichtingen uit de Overeenkomst.
 12. Onverhardt heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Onverhardt zijn verbintenis had moeten nakomen.
 13. Onverhardt kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Bij het geval van overmacht zal Onverhardt de opdrachtgever/koper hiervan tijdig op de hoogte stellen.
 14. In geval van overmacht heeft Onverhardt het recht om ofwel de afleverdatum zoals omschreven in de Overeenkomst te wijzigen dan wel in overleg met wederzijdse goedkeuring de Overeenkomst te ontbinden.
 15. Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, werkstaking, uitsluiting, oorlog, verkeersbelemmering, mobilisatie, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelingen, gebrek aan arbeidskrachten, langdurige ziekte evenals elke omstandigheden waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolg waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Onverhardt in redelijkheid niet van de opdrachtgever/koper mag worden verlangd.

Artikel 8 – Betaling

 1. Onverhardt hanteert een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij dit schriftelijk of digitaal anders is vermeld door Onverhardt.
 2. Wanneer Onverhardt een nieuw voertuig aanlevert en inbouwt, is Onverhardt gerechtigd 80% van het overeengekomen bedrag te vragen een maand voor aanvang van de bouw of bij levering van het kale voertuig. In overleg kunnen Onverhardt en de opdrachtgever/koper overeenkomen dat de betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Wanneer de betaling in termijnen is overeengekomen, moet de opdrachtgever/koper betalen volgens de termijnen.
 3. Betreft het een inbouw in een voertuig aangeleverd door de opdrachtgever/koper, dan is Onverhardt gerechtigd om een aanbetaling van 50% van het overeengekomen bedrag te vragen een maand voor aanvang van de bouw, tenzij is afgesproken op project basis aan het voertuig te werken. Dan wordt bij ieder afgerond project een separate factuur gestuurd.
 4. Wanneer Onverhardt niet in opdracht bouwt voor een opdrachtgever/koper en een koper gevonden heeft voor het voertuig, moet de betaling geschied zijn (en op de rekening staan van Onverhardt) voordat de koper het voertuig komt afhalen.
 5. Zodra een opdracht is afgerond dient het (resterende) bedrag voldaan te worden en te worden overgeschreven op de aangewezen bankrekening.
 6. Met het verstrijken van de betalingstermijn is de koper/opdrachtgever/koper direct in verzuim. Alle vorderingen van Onverhardt op de koper/opdrachtgever/koper zijn vanaf dat moment opeisbaar.
 7. Zaken of verrichte diensten blijven volledig eigendom van Onverhardt tot deze volledig betaald zijn. Indien na 4 weken een zaak of dienst niet is afgenomen dan is Onverhardt gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen, tenzij anders overeengekomen, te rekenen één maand vanaf het moment waarop de betaling had moeten plaatsvinden, waarbij het resterende deel van de maand als gehele maand wordt aangemerkt. Indien de koper in gebreke blijft het resterende bedrag te voldoen, is Onverhardt gerechtigd dit bedrag met de incassokosten te verhogen.
 8. Indien de opdrachtgever/koper in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever/koper. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van het gebruikelijke in de Nederlandse incassopraktijk. Ingeval Onverhardt echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke kosten zullen eveneens worden verhaald. Over de verschuldigde incassokosten is de Wederpartij rente verschuldigd.

Artikel 9 – Prijzen en meerwerk

 1. Alle prijzen in offertes en overeenkomsten zijn in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders vermeld.
 2. Prijsopgaven zijn te allen tijde bij benadering, tenzij Onverhardt en de opdrachtgever/koper een vaste prijs zijn overeengekomen en dit schriftelijk dan wel digitaal hebben vastgelegd.
 3. Wanneer Onverhardt voorziet dat de kosten van de werkzaamheden zoals in de offerte/overeenkomst zijn vastgesteld met meer dan 10% oplopen, zal Onverhardt de opdrachtgever/koper op de hoogte stellen. In het geval van een prijsdaling zal Onverhardt de opdrachtgever/koper tevens hiervan op de hoogte stellen. Beide partijen zullen in onderling overleg de overeenkomst wijzigen.

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Onverhardt geleverde/gemonteerde onderdelen en accessoires in het kader van de overeenkomst blijven eigendom van Onverhardt, todat de opdrachtgever/koper alle verplichtingen uit de met Onverhardt gesloten overeenkomst is nagekomen en volledig heeft voldaan. Wanneer hier niet aan wordt voldaan is Onverhardt gerechtigd deze onderdelen en accessoires te demonteren. Bij het verschuldigde is tevens de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerder verrichte dienst, evenals schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming, inbegrepen.
 2. Totdat het volledige bedrag zoals in de overeenkomst is overeengekomen voldaan is, kan Onverhardt voertuig onder zich houden en zich beroepen op het retentierecht.
 3. De door Onverhardt geleverde zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De opdrachtgever/koper is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden.
 4. De bij werkzaamheden te vervangen onderdelen / accessoires worden automatisch eigendom van Onverhardt, welke zorg draagt voor de juiste afvoer, tenzij dit vooraf anders is afgesproken en dit in de overeenkomst is vermeld.

Artikel 11 – Garantievoorwaarden

 1. Onverhardt staat voor hoge kwaliteit van de geleverde diensten / werkzaamheden of producten. Onverhardt garandeert dan ook dat de geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de zaken die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in acht genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.
 2. Onverhardt verleent een garantietermijn van 12 maanden of tot 15.000 km op alle nieuw geleverde diensten / werkzaamheden of producten. De garantietermijn voor nieuwe geleverde producten kan afwijken doordat de leverancier / fabrikant een andere (langere) termijn hanteert. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging aan de opdrachtgever/koper in rekening gebracht worden.
 3. Onverhardt verleent een garantietermijn van 6 maanden op alle reparties- en/of onderhoudswerkzaamheden geleverd of uitgevoerd door Onverhardt.
 4. De opdrachtgever/koper heeft geen recht op garantie in de volgende gevallen:
   • In geval van verhuur of andere zakelijke activiteiten tenzij anders overeengekomen.
   • Bij gebreken of schade die het gevolg zijn van niet door Onverhardt uitgevoerde werkzaamheden.
   • Door oneigenlijk gebruik of het blootstellen van het voertuig aan extreme omstandigheden.
   • Gebreken die zijn ontstaan door het toedoen van derden of door de opdrachtgever/koper na het afleveren van het voertuig/product.
   • Het gebruik van materialen/producten of een werkwijze waar Onverhardt niet achter staat.
   • Schade als het gevolg van aanpassingen aan het voertuig door de opdrachtgever/koper of derden.
   • Verkleuringen van materialen door het gebruik van natuurlijke materialen.
 5. De garantie geldt alleen voor de opdrachtgever/koper en niet voor opvolgende rechtverkrijgenden, aldus is de garantie die Onverhardt biedt niet overdraagbaar.
 6. Onverhardt biedt eenmaal een gratis inspectie aan binnen een half jaar met ingang van de afleverdatum, bij de afname van een gehele camperbouw. Deze inspectie vindt uitsluitend plaats op afspraak en op de werkplaats van Onverhardt.
 7. Onverhardt is geen garage en is daarom Onverhardt niet aansprakelijk voor eventuele motorische of auto technische gebreken. Onverhardt biedt geen garantie aan op de technische/motorische/elektrische installatie van het casco voertuig, welke niet door Onverhardt zijn gemonteerd of aangepast. Hieronder vallen alle technische mankementen aan onderdelen van het voertuig die er fabrieks-af in zijn gemonteerd. Tevens biedt Onverhardt geen garantie op corrosie aan het chassis of de carrosserie.
 8. Wanneer de opdrachtgever/koper een mankement constateert en aanspraak wil maken op garantie, zal de opdrachtgever/koper dit mankement binnen 14 dagen na constateren van het mankement melden bij Onverhardt ter beoordeling. Ook zal de opdrachtgever/koper Onverhardt de gelegenheid moeten geven deze mankementen te kunnen herstellen. Wanneer opdrachtgever/koper deze mankementen zonder enig overleg met Onverhardt laat herstellen door derden, kan de opdrachtgever/koper Onverhardt niet aansprakelijk stellen voor de gemaakte kosten.
 9. Reparaties, ook die binnen de garantie vallen, worden uitgevoerd op de werkplaats van Onverhardt. De reis- en/of verblijfskosten zijn voor de opdrachtgever/koper zelf.

Artikel 12 – Promotie

 1. Al het beeldmateriaal dat gedurende de looptijd van de overeenkomst is gemaakt van het te bouwen voertuig is te allen tijde eigendom van Onverhardt.
 2. Onverhardt is gerechtigd het beeldmateriaal dat is gemaakt van de werkzaamheden aan het voertuig digitaal te delen, tenzij in de overeenkomst anders is overeenkomen.
 3. Daarnaast kan het beeldmateriaal gebruikt worden voor promotie en in andere producten die voor de verkoop worden aangeboden.

Artikel 13 – Toepasselijk recht op elke rechtsverhouding tussen verkoper/reparateur en opdrachtgever/koper is Nederlands.

×